Autodeko autoserviss Talsi - Slikts serviss

Skatoties uz iepriekšējām atsauksmēm likās labs un adekvāts serviss,
tomēr pēc manas pieredzes vairs šo servisu neizvēlēšos un neieteikšu nevienam citam.
Pieteicām mašīnu Rindā uz remontu. Vajadzēja novērst dažādus tehniskā apskatē atklātus defektus un novērst
problēmu ar sajūgu. Automašīna remontā tika nodota 11. Maijā. Tad arī tika uzrādīta tehniskās apskates lapa,
kurā bija palikuši novēršamie defekti. Dažas lietas, kuras tika novērstas pie citiem meistariem tehniskās apskates
lapā bija nosvītrotas, bet tās kuras bija jāsataisa (lukturi, stabilizatora atsaites, motora kļūdas)
bija atstātas nenosvītrotas. Tā nu atstājām auto ar pārliecību, ka līdz apskates beigām (23.05)
ir Gana daudz laika (12 dienas) un viss tiks laicīgi novērsts lai varētu iziet atkārtoto apskati.
Pēc pāris dienām, (13.05) zvana no servisa un Saka ka visi Sīkumi, kuri nebija nosvītroti tehniskās apskates lapā ir novērsti. Palicis tikai tikt skaidrībā ar sajūgu. Vienojāmies ka jājauc ārā un jāmaina visu kas nepieciešams. Šo procedūru pieraksta uz (18.05) . Piekritām, jo ar esošo sajūga problēmu diez ko pabraukt nevarēja. Tā
nu mašīna nostāvēja ne tikai 5 dienas bet gan 10 dienas. Likās aizdomīgi ilgi netiek dota neviena ziņa. Tā nu 23.05 piezvanījām uz servisu un jautājām, kā tad mašīnītei iet. Saņēmām ne visai iepriecinošas ziņas, redziet, "esot jāskatās kas ar to sajūgu, esot jātaisa vaļā un nevarot zināt kas un cik daudz būs jāmaina un cik daudz laika paies. " šo man Saka neskatoties uz to, ka iepriekš skaidri un gaiši vienojāmies, ka jājauc ārā un jāmaina viss, kas nepieciešams. Bet csdd
atvēlētais laiks lai novērstu defektus teju jau beidzies.
Norunājam, ka nākamajā dienā beidzot pieslēgsies auto sajūga remontam. Tā nu nākamajā dienā zvana un Saka ka esot viss izdarīts.
Pieņemot mašīnu biju apstulbis un šādu situāciju nebiju gaidījis. Uz vietas apgalvo, ka daudzas no lietām,
kuras sākotnēji lūdzām sataisīt un bija ierakstītas
csdd labojamo lietu lapā jau sākotnēji ir bijušas nosvītrotas un tāpēc nav taisījuši. Nu šis tiešām bija Kronis visam.
Saņemot auto izrādīju savu neapmierinātību ar situāciju, pie kuras servisa vadītājs sākotnēji kaunējās, tomēr beigās
bravūrīgi vēl atļāvas piebilst, ka esot gribējis tikai lai lētāk un citur arī var vest taisīt.
Tā nu lūk, secinājums. Ja jūs vēlaties lai jūs uzskata par muļķiem, kuri paši neatceras,
ko ir lūguši sataisīt transportlīdzeklim. Ja jums patīk, ka jūsu auto stāv malā pus mēnesi, kamēr
tiek remontētas citas mašīnas, krutiem meršiem tonēti logi utt. Ja jūs no vislielākās sirds gribat pazaudēt laiku un naudu un
maksāt par visu divreiz tad mīļie draugi "autodeko" autoserviss ir domāts tieši jums!

Ps. Dēļ šī visa dabūjām maksāt Csdd pilno summu par jaunu tehniskās apskates veikšanu, jo redzies servisā neesot laika sekot
līdzi termiņiem. Un protams auto tehnisko
atkal neizgāja, jo lietas kuras lūdzām sataisīt neesot bijis jātaisa un lietas kuras tomēr
atļāvās pataisīt (Gaismas, motora kļūdas, sajūgs) nav sataisītas. Atpakaļgaitas lukturi vēljoprojām raustās.
Motora kļūdas tāpat uzmetās jo tak neies taisīt bet vienkārši ar datoru noņems. Un sajūgam vainu tā arī nenovērsa.

Cilvēki, skopais maksā divreiz. Mācieties no manas kļūdas, nevediet savus auto uz šo pritonu, nu vienīgi var aizvest ja jums ir kruts amg mercedes kuram jātonē logi, tad gan būsiet prioritāte nr. 1! !

Глядя на предыдущие отзывы, казалось, что хороший и адекватный сервис,
однако, после моего опыта, я больше не выберу эту услугу и не буду рекомендовать ее никому.
Ставим машину в очередь на ремонт. Необходимо было устранить различные дефекты, обнаруженные при техническом осмотре, и устранить их
проблема со сцеплением. Автомобиль был передан в ремонт 11 мая. Затем также был представлен лист технического осмотра,
в которых остались устранимые дефекты. Некоторые вещи, которые были исправлены при техосмотре других мастеров
были зачеркнуты на странице, но те, что нужно было исправить (фары, тяги стабилизатора, ошибки двигателя)
остались без проверки. Так что машину мы оставили с уверенностью, что к концу осмотра (23.05)
времени достаточно много (12 дней) и все исправят вовремя, чтобы можно было пройти переосвидетельствование.
Через пару дней (13.05) звонит сервис и говорит что все детали не вычеркнутые техосмотром
страницы удаляются. Осталось только разобраться со сцеплением. Мы договорились, что мы должны смешать это и изменить все, что необходимо.
Эта процедура записана на (18.05) . Мы согласились, потому что с имеющейся проблемой со сцеплением мы вряд ли могли далеко уехать. Так
ну машина стояла не то что 5 дней а 10 дней. Выглядело подозрительно, что долгое время не поступало никаких сообщений. Итак 23.05
мы позвонили в сервис и спросили как дела у машины. Мы получили не очень обнадеживающие новости, видите ли, "надо смотреть
а что со сцеплением, когда приходится разжимать и не знать, что и сколько надо будет поменять и сколько времени это займет. " вот что они мне говорят
несмотря на то, что мы четко и ясно договорились заранее, что все необходимое должно быть снято и изменено. Но csdd
отведенное время на устранение дефектов почти истекло. Договариваемся, что на следующий день машину наконец-то подключат для ремонта сцепления.
Так вот на следующий день он звонит и говорит что все сделано.
Когда я получил машину, я был ошеломлен и не ожидал такой ситуации. Наповал утверждают, что многие вещи,
которые мы изначально просили сделать и были записаны
в csdd исправленные вещи уже зачеркнуты на странице и поэтому не исправлены. Что ж, это было действительно венцом славы.
Когда я получил машину, я выразил свое недовольство ситуацией, чего сервис-менеджер сначала стыдился, но в итоге
храбро, он даже позволил себе добавить, что хочет только сделать его дешевле и что его можно сделать в другом месте.
Итак, вот вывод. Если вы хотите, чтобы вас считали дураками, которые ничего не помнят,
которые попросили доставить к автомобилю. Если вам нравится, что ваша машина стоит в стороне полмесяца, а
ремонт других автомобилей, тонировка стекол и т. Д. Если вы действительно хотите потерять время и деньги и
платите за все дважды, дорогие друзья! Автосервис "автодеко" создан для вас!

P. S. Из-за всего этого нам пришлось заплатить всю сумму csdd за проведение нового техосмотра, т. К. Сервис не успел довести до ума
вместе со сроками. И конечно же автотех.
Это снова не сработало, потому что то, что мы просили сделать, не нужно было делать, а то, что было сделано, все равно
разрешено исправлять (фары, ошибки двигателя, сцепление) не исправлено. Фонари заднего хода все еще дергаются.
Ошибки движка появились еще и потому, что он не ремонтируется, а просто удаляется вместе с эбу. И это не сняло вины с саджуга.

Ребята, скупой платит дважды. Учись на моей ошибке, не гони сюда свои машины, пока
можно взять если у вас крутой амг мерседес, которому нужна тонировка, то приоритета у вас не будет. 1!

English
looking at the previous reviews, it seemed like a good and adequate service,
however, after my experience, i will not choose this service again and will not recommend it to anyone else.
We put the car in the queue for repair. It was necessary to eliminate various defects discovered during the technical inspection and eliminate them
clutch problem. The car was handed over for repair on may 11. Then the technical inspection sheet was also presented,
in which rectifiable defects remained. Some things that were fixed at the technical inspection of other mechanics
were crossed out on the page, but those that had to be fixed (lights, stabilizer links, engine errors)
were left unchecked. So we left the car with the confidence that by the end of the inspection (23.05)
there is quite a lot of time (12 days) and everything will be fixed in time to be able to pass the re-examination.
After a few days, (13.05) the service calls and says that all the little things that were not crossed out by the technical inspection
page are eliminated. It remains only to understand the clutch. We agreed that they should check it out and change everything that is necessary.
This procedure is due on (18.05) . We agreed, because with the existing clutch problem, we could hardly go far. So
well, the car was parked not only for 5 days but for 10 days. It seemed suspicious that no message was given for a long time. So 23.05
we called the service and asked how the car was doing. We received not very encouraging news, you see, "we have to disassemble
the clutch, having to open it and not being able to know what and how much will have to be changed and how much time it will take. " this is what they tell me
in spite of the fact that we clearly and clearly agreed beforehand that everything needed to be removed and changed should be changed. But csdd
the allotted time to eliminate the defects is almost over. We agree that the next day the car will finally be connected for clutch repair. So the next day
he calls and says that everything is done.
When i received the car, i was stunned and i did not expect such a situation. On the spot they claim that many of the things,
which we originally asked to fix and were recorded
in csdd sheet, the things to be corrected have already been crossed out in the page and therefore they have not been fixed. Well, this was really the crowning glory.
When i received the car, i showed my dissatisfaction with the situation, which the service manager was initially ashamed of, but in the end
bravely, he even allowed himself to add that he only wanted to make it cheaper and that it could be made elsewhere.
So here is the conclusion. If you want to be considered fools who don't remember,
what you asked them to fix. If you like that your car stands aside for half a month, while
other cars are being repaired, tinted windows etc. If you really want to lose time and money and
pay for everything twice, dear friends "autodeko" car service is meant for you!

P. S. Because of all this, we had to pay the full amount of csdd for conducting a new technical inspection, because you see, the service
did not have time to follow up
along with deadlines. And of course auto technical
it didn't work out again, because the things we asked to be done didn't have to be done and the things that were done anyway
(lights, engine errors, clutch) were not fixed. The reverse lights are still twitching.
The engine errors also appeared again because it wasnt repaired, but simply removed with the computer. And the clutch problem also
was not fixed completely.

Folks, learn from my mistake, don't take your cars to this place,
only visit this place if you have a amg mercedes that needs tinted windows, then you will be priority no. 1!

Komentāri (1)

B Buldozers4 21.02.2023

Īsti nav saprotams ko cilvēki iegūst veltot tik daudz laika šādi iztirzātām sūdzībām un vēl 3 valodās…absurds kkāds! Vairāk izskatās pēc neslavas celšanas vai kkā personīga. Tak visas šādas problēmas var atrisināt savādākā ceļā, cits jautājums vai abām pusēm ir vēlme to darīt.

Pievienot komentāru

Pozitīva Neitrāla Negatīva
Lejupielādēt failus

Sīkdatnes mūsu tīmekļa vietnē tiek izmantotas, lai darbu tajā padarītu draudzīgāku un efektīvāku lietotājiem. Lai nodrošinātu visu vietnes funkciju darbību, lūdzu noklikšķiniet uz „Pieņemt Sīkdatnes”. Plašākai informācijai iepazīstaties ar mūsu Sīkdatņu lietošanas noteikumiem un ar mūsu Personas datu apstrādes noteikumiem.

Pieņemt Sīkdatnes